InfoUdruge

HRVATSKI BRANITELJI Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Zagreb – Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji (NN br., 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju sljedeće dokaze:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana1

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi2

 rodni list djeteta i rodni list za oba roditelja s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list)

 rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ne starija od šest mjeseci (dijete hrvatskog branitelja)

1 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

2 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

3 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

4 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

b) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana3

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi4

 rodni list djeteta

 rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) HRVI iz Domovinskog rata

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana5

 rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi

5 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

6 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

7 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

8 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

9 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

10 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

d) član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana7

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi8

 rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 e) dragovoljac iz Domovinskog rata

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana9

 potvrda o priznatom statusu dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi10

 f) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana11

 potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi12

 potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

 

11 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

12 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

13 nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava na prednosti pri zapošljavanju zaposlenih osoba koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa

14 samo kada se prijavljuje zaposlena osoba čije radno mjesto ne odgovara njezinoj stručnoj spremi

g) dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade

 dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana13

 rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

 presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi14

 presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

 rodni list djeteta i rodni list roditelja-umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida s napomenom o činjenici smrti (ili smrtni list)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja…

Zakon_o_pravima_hrvatskih_branitelja_iz_Domovinskog_rata_i_clanova_njihovih_obitelji_2017

 

Povezani Članci

Close