Gradovi i OpćineInfo

OBAVIJEST Izrada izmjena i dopuna prostornih planova Grada Ivanca

Detaljne informacije o tijeku izrade prostornih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca

O B A V I J E S T

o izradi

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca

i IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca

Grad Ivanec je na 26. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 24.rujna2019. godine, pokrenuo postupak izrade izmjena i dopuna slijedećih prostornih planova:

  • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanca
  • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Razlozi, obuhvat i postupak izrade izmjena i dopuna navedenih prostornih planova određeni su Odlukama o izradama, a koje su objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županijebr.60/19, dostupnih na linku:

https://glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz6019.pdf

Detaljne informacije o tijeku izrade prostornih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, 42240 Ivanec, ili na telefon 042/404-870.

obavijest_IV VI_izmjene ppug Ivanec_objava

Tags

Povezani Članci

Close