Gospodarstvo

VIŠE SE NE PLAĆA NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVOD I KANALIZACIJU

 

IVANEC – Usklađujući se s novim Zakonom o vodama i Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, i Gradsko vijeće Ivanca promijenilo je svoju odluku o priključenju na vodne građevine, koja sada donosi niz novosti i pogodnosti za građane. Naime, prema novoj odluci građani, ali i tvrtke, obrti i druge pravne osobe više ne moraju plaćati naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno vodovod i kanalizaciju.

 

Novom su odlukom utvrđeni samo postupak priključenja i rokovi za priključenje, dok odredbi koje su se odnosile na visinu i način plaćanja naknade za priključenje, na način i uvjete financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika te na nadzor i prekršajne odredbe, u njoj više nema. No, zato su spomenute odredbe (osim one o naknadi za priključenje koja je ukinuta) uvrštene u novi Zakon o vodama, a to znači da su one odsad u nadležnosti državnih tijela koja obavljaju i nadzor nad njihovom provedbom te izriču sankcije za njihovo nepridržavanje.


Također, utvrđena je i obveza vlasnika ili drugog zakonitog posjednika nekretnine da s javnim isporučiteljom vodnih usluga sklopi ugovor o gradnji priključka. Također, utvrđeno je da priključak gradi javni isporučitelj vodne usluge na teret naručitelja/vlasnika, a on je dužan platiti stvarnu cijenu njegovih troškova rada i materijala.


Nakon izgradnje komunalnih vodnih građevina, vlasnik je dužan priključiti se na njih u roku jedne godine od dana obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Povezani Članci

Close