GospodarstvoGradovi i OpćineInfoZabava

GRAD IVANEC Javni poziv za zakup sajamskih kućica za vrijeme Adventa u Ivancu 2019 – rok za podnošenje prijava je 10. prosinca

Manifestacija „ADVENT U IVANCU 2019.“održat će se na lokaciji Trg HRVATSKIH IVANOVACA u vremenu od 15. prosinca 2019. do 06. siječnja 2020. godine

JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme Adventa u Ivancu 2019, piše gradski portal Ivanec.hr.

Grad Ivanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za sudjelovanje na manifestaciji „ADVENT U IVANCU 2019.“.

Manifestacija „ADVENT U IVANCU 2019.“održat će se na lokaciji Trg HRVATSKIH IVANOVACA  u vremenu od 15. prosinca 2019. do 06. siječnja 2020. godine.

Radno vrijeme manifestacije „ADVENT 2019.“ je:

 • ponedjeljak – petak 11 – 21 h
 • subota          09 – 23 h
 • nedjelja          09 – 21 h
 • Na dane: Božić i Nova godina od 15,00-22,00 sati.
 • doček Nove godine (31. prosinca 2019.) – u vrijeme radnog vremena klizališta s mogućnošću produljenja do 03,00 sati.

Zakupnik sajamske kućice mora poštivati navedeno radno vrijeme i raditi za vrijeme tog radnog vremena. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice u radnom vremenu, daje organizatoru pravo jednostrano ukinuti Ugovor, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

Organizator daje u zakup četiri (4) sajamske drvenih kućice, kao prigodno prodajno mjesto.

Prigodna ponuda podrazumijeva nuđenje tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz božićno-novogodišnje blagdane.

Početna cijena zakupa iznosi : 67,00 HRK po danu.

U cijenu zakupa sajamske kućice uključen je priključak električne energije.

Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za pružanje usluga.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Grada Ivanca.

Zakupniku nije dopušteno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta.

Pravo sudjelovanja u manifestacijiimaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću.

Ponuditeljmože ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) sajamske kućice.

Ponuda treba sadržavati ( obrazac u privitku)

 1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke,
 2. obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Grada Ivanca ili u Gradu Ivancu
 3. ponuđeni iznos zakupa u kunama za sajamsku kućicu/ po danu
 4. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe / usluge i drugih sadržaja.

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te uz isključivanje Zakupnika iz predmetne manifestacije.

Uz ponudu je potrebno priložiti preslike dokaza:

 1. za pravne osobe: rješenje o upisu u sudski registar
 2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati)
 3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude uz najviši ponuđeni iznos zakupnine je i sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz božićno – novogodišnje blagdane.

U slučaju da ponuditelj ne uspije s ponudom za sajamsku kućicu za koju je podnio ponudu Organizator m može ponuditi drugu sajamsku kućicu, ukoliko istu ima na raspolaganju, a po istoj ponuđenoj cijeni.

Grad Ivanec nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Organizator će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije .

Djelatnici sajamskih kućica za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božićnjaka, pregače s prigodnim ukrasima i slično).

Natjecatelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj  omotnici.

Na vanjskoj omotnici treba naznačiti adresu: Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ponuda za javni poziv ADVENT 2019.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Ivanca do 10. prosinca 2019. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Zakupnik je dužan vratiti sajamsku kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 7. siječnja 2020. godine osloboditi od osoba i stvari i predati je Gradu Ivancu u stanju u kakvom ju je zaprimio.

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.

Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.

Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

GRAD IVANEC

Tags

Povezani članci

Back to top button
Close
Close